Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Základná umelecká škola  

Sídlo: Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá  

Kontaktná osoba:  Mgr. Miroslava Lacová

e-mail: riaditelzusst @gmail.com

Tel. č.: 0905 524 957

2. Predmet zákazky: Správa nahrávacieho štúdia v ZUŠ Stará Turá, Ul. SNP 293/31

3. Typ zmluvy: Rámcová zmluva na kúpu služieb.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): Umelecké služby – 92312000-1

5. Opis predmetu zákazky:  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť správu nahrávacieho štúdia V ZUŠ Stará Turá, Ul. SNP 293/31 a to nasledovne:

- zabezpečovať  funkčnosť nahrávacieho štúdia

- realizovať nahrávky pre školu

- vykonávať údržbu a opravu inventáru a ozvučovacej techniky

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

100,- EUR bez DPH

7. Miesto a termín: ZUŠ Stará TuráUl. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá v termíne od 25.1.2016 – 31.12.2016

8. Rozsah predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

9. Rozdelenie predmetu zákazky

Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa nepovoľuje.

10. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Neumožňuje sa.

11. Trvanie zmluvy: Od 25.1.2016 – 31.12.2016

12.Podmienky účasti uchádzačov: Osobné postavenie preukáže predložením dokladov uvedených v ! 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a to: § 26 osd. 2 písm. e): 

Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, živnostenské oprávnenie – živnostenský list alebo koncesná listina alebo výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra.

Uchádzač predloží ponuku e-mailom  na e-mailovú adresu: riaditelzusst @gmail.com 

13. Lehota predkladania ponúk je stanovená do: 21.1.2016

14. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

  • vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača cenovú ponuku
  • doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky
  •  

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH

Maximálny počet bodov pre hodnotenie ponuky je 100.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

16. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Rámcová zmluva

17. Otváranie ponúk: Dátum 22.1.2016

 

Miesto a dátum odoslania výzvy: Stará Turá, https://www.zusstaratura.sk/, 13.1.2016

K stiahnutiu

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov

 

 1.Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Základná umelecká škola  

Sídlo: Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá  

Kontaktná osoba:  Mgr. Miroslava Lacová

 e-mail: riaditelzusst @gmail.com

Tel. č.: 0905 524 957

 

2. Predmet zákazky: Správa nahrávacieho štúdia v ZUŠ Stará Turá, Ul. SNP 293/31

3. Typ zmluvy: Rámcová zmluva na kúpu služieb.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): Umelecké služby – 92312000-1

5.Opis predmetu zákazky:  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť správu nahrávacieho štúdia V ZUŠ Stará Turá, Ul. SNP 293/31 a to nasledovne:

- zabezpečovať  funkčnosť nahrávacieho štúdia

- realizovať nahrávky pre školu

- vykonávať údržbu a opravu inventáru a ozvučovacej techniky

- zabezpečiť ozvučovanie akcií usporiadaných školou

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

150,- EUR bez DPH

 7. Miesto a termín: ZUŠ Stará TuráUl. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá v termíne od 3.6.2015 – 31.12.2015

 8. Rozsah predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

 9. Rozdelenie predmetu zákazky

Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa nepovoľuje.

 10. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Neumožňuje sa.

 11Trvanie zmluvy: Od 3.6.2015 – 31.12.2015

 Podmienky účasti uchádzačov: Osobné postavenie preukáže predložením dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a to: § 26 osd. 2 písm. e): 

Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, živnostenské oprávnenie – živnostenský list alebo koncesná listina alebo výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra.

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Základná umelecká škola      

Sídlo: Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá         

Kontaktná osoba:  Mgr. Miroslava Lacová    

      e-mail: riaditelzusst @gmail.com      

Tel. č.: 0905 524 957       

2.    Predmet zákazkySpráva nahrávacieho štúdia v ZUŠ Stará Turá, Ul. SNP 293/31

3.    Typ zmluvy: Rámcová zmluva na kúpu služieb.

4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): Umelecké služby – 92312000-1

5.    Opis predmetu zákazky:  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť správu nahrávacieho štúdia V ZUŠ Stará Turá, Ul. SNP 293/31 a to nasledovne:

- zabezpečovať  chod nahrávacieho štúdia

- realizovať hudobné podklady  pre hudobný, tanečný, a  literárno - dramatický odbor

- vykonávať údržbu a opravu inventáru a ozvučovacej techniky

6.    Predpokladaná hodnota zákazky:

120,- EUR bez DPH

7.    Miesto a termín: ZUŠ Stará TuráUl. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá v termíne od 1.2.2017 – 31.12.2017

8.    Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

9.    Rozdelenie predmetu zákazky:

Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa nepovoľuje.

10. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa.

11. Trvanie zmluvy: Od 1.2.2017 – 31.12.2017

12. Podmienky účasti uchádzačov: Osobné postavenie preukáže predložením dokladov uvedených v § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov a to:

Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, živnostenské oprávnenie – živnostenský list alebo koncesná listina alebo výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra.

Uchádzač predloží ponuku e-mailom  na e-mailovú adresu: riaditelzusst @gmail.com

13. Lehota predkladania ponúk je stanovená do: 24.1.2017

14. Obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

-       vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača cenovú ponuku

-       doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky

 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH

 

P.č.

Názov kritéria

Váhovosť

Kritérium č.1

Cena za poskytnutie služby v EUR bez  DPH

100

     
     
     

 

Maximálny počet bodov pre hodnotenie ponuky je 100.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

 

16. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Rámcová zmluva

17.  Otváranie ponúk: Dátum 25.1.2017

Miesto a dátum odoslania výzvy: Stará Turá, https://www.zusstaratura.sk/, 10.1.2017

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist