Rada školy

RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE, SNP 293/17 A, 916 01 STARÁ TURÁ

V ŠK. ROKU 2022/2023

 

 

 

Predsedníčka:  Mgr. Ivana Olexová   

 


Zástupcovia zriaďovateľa:   

 •   Bc. Eva Adámková
 •  Mgr. Iveta Gavačová
 •   Mgr. Ivona Martinková
 •   Mgr. Elena Sládková

 

Zástupcovia rodičov:   

 •   Ing. Alena Antalová
 •   Mgr. Ivana Olexová
 •   Ing. Vladimír Michálek
 •   Ing. Zuzana Galbavá

Zástupcovia pedagogických  pracovníkov:

 •  Katarína Rzavská, DiS.art.
 •  PaedDr. Vladimír Kočický, DiS.art.

Zástupca nepedagogických  pracovníkov: 

 •  Vladimír Ondrejka
   

Email: radaskolyzusst@gmail.com

 

 ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI ZUŠ STARÁ TURÁ

 

 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“ ) a vyhlášky č. 291/2004 Z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č, 291/2004 Z. z.“), vydáva  Rada školy pri Základnej umeleckej škole, SNP 293/31, 916 01 Stará Turá  tento štatút Rady školy:

 

 Štatút rady školy

 

 

 

        pri ZUŠ Stará Turá, SNP 293/31, 916 01 Stará Turá

 

 

 

Článok 1

 

 

 

Základné ustanovenia

 

 

1/ Rada školy sa zriaďuje pri Základnej umeleckej škole Stará Turá, SNP 293/31, 91601 Stará Turá (ďalej iba škola).

2/ Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

 

Článok 2

 

 

 

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 

1/ Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzovania a vyjadrovania sa k činnosti     školy a k práci vedúcich zamestnancov tejto školy.

 

 

 

Článok 3

 

 

 

Činnosť rady školy

 

 

Rada školy:

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zák. 596/2003 Z.z.,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, 

 

Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.

 

 

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, 

 

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zák. zák. 596/2003 Z.z.

 

 

Riaditeľ predkladá rade školy na vyjadrenie:

a) návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried, 

b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, 

c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

d) návrh rozpočtu, 

e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, 

f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d), 

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 

h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie, 

 

i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

 

 

 

e) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

 

  • vopred určí spôsob voľby, pravidlá a kritéria výberu,
  • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a verejným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
  • odovzdá  bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy,  zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

 

Článok 4

 

Zloženie rady školy

 

 

1/ Rada školy má 11 členov. 

2/ Členmi rady školy sú:

 1. dvaja zvolení  zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
 3. štyria zvolení zástupcovia rodičov 
 4. štyria  delegovaní zástupcovia mesta

3/ Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, jeho zástupca a primátor    mesta

 4/ Podľa potreby sú na zasadnutia pozývaní riaditeľ školy, zástupca alebo pedagogickí zamestnanci

 

 

Článok 5

 

Spôsob voľby členov rady školy

 

 

1/ Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí na výzvu  predsedu rady školy  riaditeľ školy, najneskôr 10 dní pred termínom skončenia funkčného obdobia rady školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.

 

2/ Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole.

 

3/ Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.  Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne losovaním.

 

4/ Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

5/ Členstvo v rade školy zaniká:

 a)  uplynutím funkčného obdobia rady školy,

 b)  vzdaním sa členstva,

 c)  ak sa člen rady školy stane riaditeľom alebo zástupcom školy,

 d)  ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

 e)  ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

 f)  odvolaním delegovaného člena zriaďovateľom,

 g)  obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

 h)  smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

 i)  členstvo v rade školy môže zaniknúť aj odvolaním člena z dôvodu neúčasti na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach, ktoré sa hodnotí ako nezáujem o prácu v rade školy a neplnenie si povinností člena rady podľa štatútu.

 

Článok 6

 

Pravidlá rokovania rady školy

 

 

1/  Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

2/  Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

3/ Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

 1. Bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 2. Ak o to sám požiada,
 3. Ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu.

4/ Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

 5/  Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov, s výnimkou vymenovania a odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy vo funkcii, kedy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.

6/  Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. 

7/  Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia  rady školy.

8/ Zasadnutie rady školy je verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

9/ Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy. 

 

Článok 7

 

Práva a povinnosti člena rady školy

 

 

1/ Člen rady školy má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k ním vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne  materiály. 

2/ Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlná neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako neplnenie si povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

3/ Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných  údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok 8

 

Práva a povinnosti predsedu rady školy

 

 

1/ Na čele rady školy stojí predseda rady školy, ktorý zastupuje radu školy navonok, riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Podisuje zápisnicu z rokovania rady školy.

2/ Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na schválenie návrh štatútu rady školy.

3/ Predseda rady školy je povinný v lehote do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať záznam o ňom zriaďovateľovi.

4/  Predseda rady školy zvolá  radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá  a predsedá  jej podpredseda.

5/  Predseda rady školy zasiela členom rady školy a riaditeľovi školy, prípadne iným pozvaným osobám pozvánky s programom rokovania rady školy a podkladmi na rokovanie najneskôr  7 dní pred rokovaním rady školy spravidla emailom.

 

6/   Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy. 

 

 

7/  Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene.

 

 

Článok 9

 

Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

 

1/ Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

2/ Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu alebo vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.

3/ Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

 

 

 

 

Článok 10

 

Doplňovanie členov rady školy

 

 

Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebné doplniť člena do rady školy, bude  nasledovné:

 • rodičia: doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách,
 • zamestnanci školy: uskutočnia sa nové voľby,
 • delegovaný zástupca: požiada zriaďovateľa o delegovanie nového člena

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

Článok 11

 

Finančné zabezpečenie rady školy

                                                                                 

1/ Rada školy nemá vlastný majetok.

2/ Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky č. 291/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, spôsobom , že sa riaditeľ školy zaviaže  z prostriedkov rozpočtu školy poskytovať priestory, kancelárske potreby, internet, telefón a iné potreby pre činnosť rady školy.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy pri ZUŠ Stará Turá, SNP 293/31, 916 01 Stará Turá  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

V Starej Turej

Dátum schválenia: 15.10.2015        

                      podpis predsedu rady školy

 

 

 

© 2023 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist