Študijné odbory

Hudobný odbor

Pôsobenie hudobného odboru má v našej škole najdlhšiu tradíciu. Štúdium začína jednoročnou prípravnou hudobnou výchovou a pokračuje osemročným štúdiom v I. a štvorročným štúdiom na II. stupni. Žiaci svoje umelecké vzdelávanie realizujú nielen prostredníctvom individuálnych vyučovacích hodín nástroja a teoretických hodín hudobnej náuky, ale predovšetkým svoj talent rozvíjajú hrou a spevom v školských hudobných zoskupeniach, ktorými sú školský orchester, detský folklórny súbor, komorný spevácky zbor, moderne zameraný school band  a rôzne zoskupenia komorných hier interpretujúcich literatúru rôznych štýlových zameraní. Žiaci majú možnosť prezentovať sa na mnohých akciách uskutočnených nielen na pôde školy (triedne besiedky, verejné koncerty) ale i v rámci mesta a regiónu, na hudobných súťažiach a prehliadkach. Medzi naše aktivity patria aj tradičné sústredenia, návštevy kultúrnych podujatí a tematicky zamerané projekty. Získané vedomosti môžu nasledovne rozvíjať v ďalšom štúdiu na konzervatóriách alebo stredných a vysokých školách pedagogického zamerania. Hudobný odbor disponuje ôsmimi moderne vybavenými učebňami, počítačovou učebňou, špecializovanou učebňou hudobnej náuky a novovybudovaným nahrávacím štúdiom, kde vznikajú nahrávky našich žiakov.

Ponuku vyučovacích predmetov tvoria:

 • Hra na bicích nástrojoch
 • Hra na flaute
 • Hra na gitare
 • Hra na husliach
 • Hra na cimbale
 • Hra na klavíri
 • Hra na klarinete­
 • Hra na trúbke
 • Hra na saxofóne
 • Hra na violončele
 • Spev

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor má v škole výrazné zastúpenie. Štúdium sa realizuje deväťročným štúdiom na I. stupni a pokračuje štvorročným štúdiom na II. stupni. Žiaci si svoje výtvarné nadanie rozširujú v technikách ako maľba, kresba, grafika, dekoratívne činnosti, priestorové vytváranie a v neposlednom rade v keramike.Škola disponuje veľkou kresliarňou s výškovo nadstaviteľnými stolmi, ateliérom vybaveným maliarskymi stojanmi a keramickou dielňou, kde žiaci  pracujú s hlinou, glazúrami a svoje výrobky vypaľujú v keramickej peci. Získané vedomosti môžu nasledovne rozvíjať v ďalšom štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.Výtvarný odbor sa aktívne zapája do rôznych regionálnych, celoslovenských ale i medzinárodných súťaží a za svoje pôsobenie získal pre školu viac ako 400 ocenení. Svojimi aktivitami obohacujú taktiež školské priestory, tvoria zátišia pre koncerty alebo kulisy pri veľkých podujatiach, tvoria reprezentačný materiál alebo priestorové artefakty.  V neposlednom rade medzi jeho aktivity okrem tvorivej činnosti na hodinách patria tvorivé dielničky v rámci mesta a okresu, návštevy vernisáž, výstav alebo stredných škôl s umeleckým zameraním. Výtvarný odbor taktiež dlhodobo spolupracuje s humanitárnou nórskou organizáciou " Na vlastných nohách".

Literárno- dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je najmladším odborom v ZUŠ. Štúdium sa začína jednoročným prípravným ročníkom a pokračuje osemročným štúdiom na I. stupni a štvorročným štúdiom na II. stupni základného štúdia. Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, slovesné, prednesové a pohybové skupinové činnosti. Prostredníctvom kreatívnych aktivít rozvíja osobnosť žiakov, podporuje ich tvorivosť a kolektívnu spoluprácu.Divadelné umenie otvára svet fantázie a predstavivosti.  Prostriedky a aktivity tvorivej dramatiky naplnia túžby detí po tvorivosti, objavovaní a po improvizácii. Literárno-dramatický odbor vychováva zo svojich žiakov amatérskych divadelníkov, recitátorov, no predovšetkým vzdelaných, rozhľadených a náročných divákov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov kultúrneho života spoločnosti. V rámci štúdia majú žiaci možnosť vystupovať v školských divadelných predstaveniach, taktiež sa zúčastňujú na súťažiach, zameraných na prednes.

Tanečný odbor

Tanečný odbor ZUŠ je medzi žiakmi veľmi populárny. Vzdelávanie v tanečnom odbore sa začína prípravným ročníkom. Štúdium ďalej pokračuje na I. stupni, ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvá aj druhá časť základného štúdia I. stupňa trvá štyri roky. Absolventi I. stupňa môžu pokračovať v štúdiu na II. stupni, ktorého dĺžka je taktiež 4.roky. Cieľom vyučovacieho procesu tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov. V nižších ročníkoch predmet tanečná príprava pripravuje žiakov na náročnejšie techniky a rozvíja dispozície žiakov. V rámci predmetu tanečná prax sa žiaci prezentujú na verejných vystúpeniach, celoslovenských a medzinárodných  tanečných súťažiach. Za svoje pôsobenie získal tanečný odbor ZUŠ viac ako 130 ocenení. Štúdium vo vyšších ročníkoch obsahuje základy tanečných techník klasického, ľudového a džezového tanca. 

Tanečné vzdelávanie v Základnej umeleckej škole rozvíja kreativitu jedinca a tým aj spoločnosti. Podieľa sa na celistvom procese dozrievania žiaka a učí ho vnímať a spoznávať na estetickej úrovni. Predstavuje výchovu a vzdelanie, ktoré poskytujú najmä mladej generácii možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v oblasti tanca. Žiak je absolvovaním súboru predmetov umeleckého vzdelávania počas štúdia na I. a II. stupni  pripravený na ďalšie možné štúdium na školách tanečného zamerania.

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist