Pracovné príležitosti

 Riaditeľ poverení Základnej umeleckej školy v Starej Turej vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

  • učiteľ/ka hra na klavíri

Termín podania prihlášky: do 19. júna 2020

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1.septembra 2020

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:

  • kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X. v prílohe č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • prax v požadovanom odbore výhodou

Zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu:

  • prihláška na výberové konanie (uviesť aj telefonický kontakt)
  • profesijný životopis
  • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania

Požadované doklady je potrebné odoslať poštou do 21. januára 2020 na adresu:

MgA. Michal Stískal – riaditeľ školy

Základná umelecká škola v Starej Turej

SNP 293/17A

916 01 Stará Turá

0905 524 957

alebo elektronicky: riaditelzusst@gmail.com

Uchádzači, ktorí splnia podmienky k účasti na výberovom konaní, budú pozvaní na osobný pohovor do budovy školy na SNP ulici v Starej Turej.

 

MgA. Michal Stískal

riaditeľ školy v poverení