Prijímacie skúšky

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM                                               

Do prípravného štúdia sú prijatí žiaci na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore:

·       Hudobnom -   základná orientácia v časopriestore hudby,

·       Tanečnom ­-    fyzické dispozície, elementárne hudobné cítenie,

·       Výtvarnom -   miera nadania a talentu,

·       Literárno­- dramatickom – komunikačné dispozície, elementárne rytmické cítenie, výtvarné dispozície.

 

Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia postupujú iba žiaci, ktorí počas prípravného štúdia preukážu dostatočné umelecké nadanie a perspektívu ďalšieho umeleckého rozvoja.

Do základného štúdia a skráteného štúdiaštúdia pre dospelých sú prijatí uchádzači na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môžu byť prijatí aj uchádzači, ktorí neabsolvovali  prípravné štúdium, ale úspešne vykonali prijímaciu skúšku do príslušného štúdia a preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov. Tiež môžu byť prijatí na štúdium aj nadaní uchádzači, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

 

  • Podmienky prijímania žiakov na jednotlivé stupne vzdelania:

·       Prvý stupeň – talentovaní žiaci ZŠ, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti ročníka, do ktorého sú prijímaní.

·       Druhý stupeň - absolventi I. stupňa základného štúdia alebo štúdia pre dospelých alebo výnimočne talentovaní žiaci stredných škôl, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní.

·       Štúdium pre dospelých - výnimočne talentovaní žiaci SŠ, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní.

            Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor  a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka  školy trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov.

 

Pri prijímacom konaní sú u uchádzačov zisťované tieto schopnosti:

  •  Hudobný odbor:

1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu )

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3. spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu ( detská, ľudová, umelá..)

4. pri skúške sú tiež zisťované fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

  •  Výtvarný odbor:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

3. schopnosť koncentrácie na prácu

Výtvarné práce z prijímacích skúšok  a jedna prinesená domáca práca sú archivované v ZUŠ jeden rok.

  •  Tanečný odbor:

1. hudobné a pohybové schopnosti

2. telesnú spôsobilosť

3. rytmické cítenie

4. tanečnú pamäť

  •  Literárno-dramatický odbor:

1. schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie

2. zmysel pre rytmus

3. prednes pripravenej básne alebo prózy

4. hlasové dispozície, čistota reči

 

  • Zásady a kritériá hodnotenia

V každom odbore sú hodnotené 3 činnosti :

·       hudobnom odbore: spev, intonácia a rytmus.

·       výtvarnom odbore: kompozícia, kresba, farebnosť.

·       tanečnom odbore:    pohyb, rytmus, ohybnosť.

·       literárno - dramatickom odbore: prednes, pohyb, komunikácia.

 

 

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist