Poplatky

Výška dotácií na žiaka

  § 7

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

v základnej umeleckej škole (ZUŠ)

 podľa VZN Mesta Stará Turá č.7/2015 s účinnosťou od 1. januára 2016

 

1.     Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva

 

1.1  zákonný zástupca žiaka, študent, dospelý mesačne sumou podľa druhu štúdia:

a) prípravné štúdium skupinové: 3,70 €

b) základné štúdium individuálne: 6,00 €

c) základné štúdium skupinové: 4,30 €

d) štúdium pre dospelých individuálne (zárobkovo činné osoby):10,00 €                                             

e) štúdium pre dospelých skupinové (zárobkovo činné osoby):8,50 €

f) štúdium pre dospelých individuálne (študenti, dôchodcovia):4,60 €

g) štúdium pre dospelých skupinové (študenti, dôchodcovia).3,60 €

 

1.2  zákonný zástupca žiaka navštevujúceho viac ako jedno individuálne a jedno skupinové štúdium  mesačne sumou vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa,                    

 

1.3 zákonný zástupca žiaka navštevujúceho okrem ZUŠ Stará Turá aj ZUŠ v inom meste, ktorej odovzdal čestné vyhlásenie do zberu údajov na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam, mesačne sumou vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.                                    

 

2.     Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet základnej umeleckej školy. Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz na dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok.

 

3.     Príspevok sa neuhrádza v čase letných školských prázdnin (júl- august ).