Poplatky

Výška dotácií na žiaka

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

v základnej umeleckej škole (ZUŠ)

 podľa VZN Mesta Stará Turá č.4/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ďalej len „príspevok podľa odseku 1 tohto ustanovenia“) prispieva

 a) zákonný zástupca žiaka, študent, dospelý do 25 rokov veku mesačne sumou podľa druhu štúdia:

               1. prípravné štúdium skupinové 3,70 €

               2. základné štúdium individuálne 8,00 

               3. prípravné štúdium individuálne 8,00 €

               4. základné štúdium skupinové 4,30 €

               5. štúdium pre dospelých individuálne (zárobkovo činné osoby) 10,00 €

               6. štúdium pre dospelých skupinové (zárobkovo činné osoby) 8,50 €

               7. individuálne štúdium pre dospelých (študenti, dôchodcovia) 6,00 €

               8. skupinové štúdium pre dospelých (študenti, dôchodcovia) 4,30 €

b) zákonný zástupca žiaka navštevujúceho viac ako jedno individuálne a viac ako jedno skupinové štúdium uhrádza mesačne za:

               1. individuálne štúdium mesačne sumu vo výške 15€ na žiaka,

               2. skupinové štúdium mesačne sumu vo výške 15 € na žiaka,

c) zákonný zástupca žiaka navštevujúceho okrem základnej umeleckej školy Stará Turá aj základnú umeleckú školu v inom meste, ktorej odovzdal čestné vyhlásenie do zberu údajov na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam, mesačne sumou vo výške 15 € pre jedno nezaopatrené dieťa .

 

Mesačný príspevok sa uhrádza podľa rozhodnutia riaditeľa základnej umeleckej školy súhrnne:

a.  za prvý školský polrok do konca júna (do 30.6.),

b.  za druhý školský polrok do konca januára (do 31.1.),

ktoré predchádzajú príslušnému školskému roku. 

 

 

Príspevok sa neuhrádza v čase letných školských prázdnin (júl- august).