Sprístupňovanie informácií

POSTUP PRI SPRÍSTUPŇOVANÍ INFORMÁCIÍ

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V súvislosti s platnosťou zákona Národnej rady SR č. 211/ 2000 Z.z. o poskytovaní informácií v znení zák.č. 628/2005, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 211/2000 Z.z. ako i doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že povereným pracovníkom pre poskytovanie informácií vZUŠ Stará Turá je riaditeľ  ZUŠ Stará.

Informácie sa sprístupňujú len na základe žiadosti.

Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať:

a.         písomne na adresu –  Základná umelecká škola

                                         SNP 293/31

                                         916 01 Stará Turá

b.         ústne - v úradných hodinách v ZUŠ, kancelária riaditeľa

c.         telefonicky - na telefónnom čísle 032 776 3066

elektronickou poštou na e-mailovú adresu: riaditelzusst@ mail.t-com.sk

 

 Každá žiadosť musí obsahovať:

a.         adresáta, t.j. Základná umelecká škola, SNP 293/31, 916 01 Stará Turá

b.         kto ju podáva ( meno, priezvisko, bydlisko, príp. tel. č.)

c.         informácie, ktorých sprístupnenie sa žiada,

d.         spôsob sprístupnenia informácií, ktoré žiadateľ navrhuje.

Materiálne náklady spojené s poskytovaním informácie budú v zmysle zákona učtované žiadateľovi.

 

 

 

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist