PRIJÍMACIE SKÚŠKY do ZUŠ Stará Turá na školský rok 2019/2020

  • 11. apríl 2019

 

 Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 293/17A, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

 vyhlasuje prijímacie skúšky

 do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

na školský rok 2019/2020.

 

Termín konania prijímacích skúšok:  16. 05. 2019  od 13.00 - 17.00 hod.                                                           

Miesto: budova ZUŠ,  SNP 293/17A, Stará Turá

·       Hudobný odbor  -  prízemie, číslo dverí  40

·       Výtvarný odbor  - 1. poschodie, číslo dverí 15

·       Tanečný odbor    - prízemie, číslo dverí 37

·       Literárno – dramatický odbor  - 2. poschodie, číslo dverí 4

Prihláška:

Prihlášku na štúdium je možné podať prostredníctvom elektronického formulára školského systému iZUŠ,  ktorý je dostupný na stránke školy www.zusstaratura.sk alebo ju zákonný zástupca dieťaťa  vyplní počas talentových skúšok v ZUŠ.  Je potrebné mať so sebou rodné číslo dieťaťa. ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia  prijíma riaditeľ  školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Prijímacie skúšky v uvedenom termíne sa konajú do

1.     prípravného štúdia jednoročného -  žiaci 1. ročníka základnej školy v šk. roku 2019/2020

2.     základného štúdia -   podľa kapacitných možností

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti

Hudobný odbor:

1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu )

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3. spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu ( detská, ľudová, umelá..)

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

·       V hudobnom odbore ponúkame možnosť štúdia spevu a  hry na týchto hudobných nástrojoch: klavír, husle, gitara, bicie nástroje, plechové dychové nástroje a drevené dychové nástroje.

Výtvarný odbor:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

3. schopnosť koncentrácie na prácu

Na talentové skúšky si treba priniesť farebné pastelky a 3 domáce výtvarné práce.

·       Vo vyučovaní sú zastúpené hlavné predmety: kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti.

Tanečný odbor:

1. hudobné a pohybové schopnosti

2. telesnú spôsobilosť

3. rytmické cítenie

4. tanečnú pamäť

·       V tanečnom odbore sa vyučujú predmety: tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,  tanečná prax.

Literárno-dramatický odbor:

1. schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie

2. zmysel pre rytmus

3. prednes pripravenej básne alebo prózy

4. hlasové dispozície, čistota reči

·       Literárno-dramatický odbor má študijné zameranie Dramatické a slovesné oddelenie, v ktorom sa vyučujú predmety: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore.

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 21.05. 2019 na www.zusstaratura.sk a v informačnej vitríne pri vstupe do školy. Ak sa rodič rozhodne pre akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa štúdia svojho dieťaťa, musí ju telefonicky alebo osobne nahlásiť vedeniu školy najneskôr do troch dní od zverejnenia výsledkov. V dňoch 27. - 31. mája 2019 je potrebné si vyzdvihnúť na riaditeľstve školy rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium. V prípade, že si rodič v tomto termíne tlačivo neprevezme, nebude jeho dieťa zaradené do štúdia.

Neváhajte a príďte podporiť umelecké vzdelanie Vášho dieťaťa. Radi Vám poradíme pri rozhodovaní, ktorým umeleckým smerom viesť svoje dieťa.