Pracovné príležitosti

 Riaditeľ poverení Základnej umeleckej školy v Starej Turej vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 • učiteľ/ka hra na klavíri

Termín podania prihlášky: do 19. júna 2020

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1.septembra 2020

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:

 • kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X. v prílohe č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • prax v požadovanom odbore výhodou

Zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu:

 • prihláška na výberové konanie (uviesť aj telefonický kontakt)
 • profesijný životopis
 • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania

Požadované doklady je potrebné odoslať poštou do 21. januára 2020 na adresu:

MgA. Michal Stískal – riaditeľ školy

Základná umelecká škola v Starej Turej

SNP 293/17A

916 01 Stará Turá

0905 524 957

alebo elektronicky: riaditelzusst@gmail.com

Uchádzači, ktorí splnia podmienky k účasti na výberovom konaní, budú pozvaní na osobný pohovor do budovy školy na SNP ulici v Starej Turej.

 

MgA. Michal Stískal

riaditeľ školy v poverení

© 2021 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist