Rada školy

RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE, SNP 293/17 A, 916 01 STARÁ TURÁ

V ŠK. ROKU 2022/2023

 

 

 

Predsedníčka:  Mgr. Ivana Olexová   

 


Zástupcovia zriaďovateľa:   

 •   Bc. Eva Adámková
 •  Bc. Andrea Kulišková
 •   Mgr. Ivona Martinková
 •   Mgr. Elena Sládková

 

Zástupcovia rodičov:   

 •   Ing. Alena Antalová
 •   Mgr. Ivana Olexová
 •   Ing. Vladimír Michálek
 •   Ing. Zuzana Galbavá

Zástupcovia pedagogických  pracovníkov:

 •  Katarína Rzavská, DiS.art.
 •  PaedDr. Vladimír Kočický, DiS.art.

Zástupca nepedagogických  pracovníkov: 

 •  Vladimír Ondrejka
   

Email: olexivana@gmail.com

 

 Rada školy pri Základnej umeleckej škole, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri Základnej umeleckej škole, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vydáva Rada školy pri Základnej umeleckej škole, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá  (ďalej len „rada školy“) tento štatút.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

1) Rada školy  sa zriaďuje pri Základnej umeleckej škole, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá (ďalej iba „škola“).

2) Sídlo rady školy  je zhodné so sídlom školy pri ktorom je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

1) Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorej je zriadená.

2) Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 

1)  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

2) Rada školy

a)  uskutočňuje výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa školy

b)  na základe výberového konania navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7  písm. b) až e)  a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

Riaditeľ predkladá rade školy na vyjadrenie

1. návrhy na počty prijímaných žiakov,

2. návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní, na úpravu v učebných  

    plánoch,

3. návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu,

4. návrh rozpočtu,

5. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

6. správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach podľa

7. správu o výsledkoch hospodárenia školy,

8. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný minimálne na dva roky s každoročným 

    vyhodnotením,

9. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

3) Rada školy  vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy:

a) vopred určí pravidlá a kritéria výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy,

b) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, zapíše sa i poradie ďalších uchádzačov. Na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

c) ak ani jeden uchádzač nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy v prípade  kandidovania 3 a viac uchádzačov vo výberovom konaní, môže sa uskutočniť druhé kolo tajnej voľby, do ktorého postúpia prví dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov výberovej komisie ,                                                                                                                          d) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy,  zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Čl. 4

Zloženie rady školy

1) Rada školy  má 11 členov

2) Členmi rady školy  sú:

a) štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,

b) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca   

     nepedagogických zamestnancov,

c) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa .

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

1) Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí na výzvu  zriaďovateľa  riaditeľ školy, najneskôr 10 dní pred termínom skončenia funkčného obdobia rady školy. Zároveň zriaďovateľ deleguje do rady školy svojich zástupcov.

2) Voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov do rady školy sa volia v tajnom hlasovaní a môžu sa uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pri opakovaných voľbách sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole.

3) Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne losovaním.

4) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

5) Členstvo v rade školy zaniká:                                                                                                  a)  uplynutím funkčného obdobia rady školy ,                                                                               b) vzdaním sa členstva,                                                                                                                   c) ak sa člen rady školy stane riaditeľom alebo zástupcom školy,

d) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,                                                                                                                   e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy ,                                                       f) odvolaním delegovaného člena zriaďovateľom ,                                                                                  g) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony ,                                                      h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,                                                                              i) členstvo v rade školy môže zaniknúť aj odvolaním člena z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na troch po   sebe nasledujúcich zasadnutiach, ktoré sa hodnotí ako nezáujem o prácu v rade školy a neplnenie si povinností člena rady podľa štatútu.

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

2) Predsedu a podpredsedu rady školy  volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada,

c) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
d) koná v rozpore s ustanoveniami zákona  č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo štatútom rady školy.

4) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

5) Na platné uznesenie rady školy (okrem Čl. 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

6) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

7) Nová rada školy  musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

8) Zasadnutie rady školy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 9) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 väčšina hlasov všetkých členov rady školy .

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

1) Člen rady školy má právo:

a) voliť a byť volený

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy                         

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály

2) Člen rady školy  je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

3) Ak člen rady školy stratí dôveru alebo nekoná v súlade so záujmami skupiny, ktorá ho zvolila do rady školy, predseda rady školy písomne oznámi riaditeľovi školy stratu dôvery tomuto členovi a vyzve ho na jeho výmenu. Riaditeľ potom koná až na pokyn zriaďovateľa.

 4) Člen rady školy  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

1) Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Podpisuje zápisnicu z rokovania rady školy.

2) Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

3)  Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na

schválenie návrh štatútu rady školy.

4)  Predseda rady školy je povinný v lehote do troch dní od skončenia ustanovujúceho

zasadnutia rady školy zaslať záznam zriaďovateľovi.

5)  Predseda rady školy zvolá  radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov

rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá 

a predsedá  jej podpredseda.

6)  Predseda rady školy zasiela členom rady školy a riaditeľovi školy, prípadne iným

pozvaným osobám pozvánky s programom rokovania rady školy a podkladmi na rokovanie

najneskôr 7 dní pred rokovaním rady školy spravidla emailom.

7)  Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu

všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy. 

8)  Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej

mene.

9) Predseda rady školy  vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
f) ďalšie údaje určené radou školy.

10) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

 

 

Čl. 9

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy  príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

 

Čl. 10

Doplňovanie členov rady školy

 

Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebné doplniť člena do rady

školy, postup bude  nasledovný:

-           rodičia: doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách

-          zamestnanci školy: uskutočnia sa nové voľby

-          delegovaný zástupca: požiada zriaďovateľa o delegovanie nového člena

 

Záverečné ustanovenia

 

Čl. 11
Finančné zabezpečenie  rady školy

 

1) Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

2) Rada školy  nemá vlastný majetok.

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

V Starej Turej, dňa  18.10.2022                                                                        ...................................                                          

                                                                                                         Mgr. Ivana Olexová

                                                                                                          predseda Rady školy

                                                                                                             

 

 

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist