Vyhlásenie prijímacích skúšok do ZUŠ pre školský rok 2024/2025

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, SNP 293/17A, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky 

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

na školský rok 2024/2025.

 

Termín konania prijímacích skúšok:  07. 05. 2024  od 13.00 - 17.00 hod.                                                                       

Miesto: budova ZUŠ,  SNP 293/17A, Stará Turá

·       Hudobný odbor  -  1. poschodie, číslo dverí 18

·       Výtvarný odbor  - 1. poschodie, číslo dverí 15

·       Tanečný odbor    - prízemie, číslo dverí 37

·       Literárno – dramatický odbor  - 2. poschodie, číslo dverí 4

 

Prihláška:

Prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky najneskôr do 07.05. 2024. V prípade ak nemáte možnosť prihlášku na štúdium vyplniť elektronicky, je potrebné si prihlášku stiahnuť a vhodiť ju do schránky školy.

 

Elektronická prihláška je zverejnená na príslušnom linku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

 
Prihláška v pdf formáte sa nachádza tu: www.zusstaratura.sk/resources/File/prihlaska_na_studium.pdf

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia  prijíma riaditeľ  školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Na základe kapacitných možností, budeme uprednostňovať žiakov, ktorí dosiahli na prijímacích skúškach v danom odbore lepšie hodnotenie. Pokiaľ budú mať žiaci záujem študovať v dvoch odboroch ZUŠ, bude im to umožnené, iba na základe voľných kapacít vo výtvarnom a tanečnom odbore !!!

 

Prijímacie skúšky v uvedenom termíne sa konajú do

1.     prípravného štúdia jednoročného -  žiaci 1. ročníka základnej školy v šk. roku 2024/2025

2.     základného štúdia -   podľa kapacitných možností

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti

Hudobný odbor:

1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu )

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3. spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu ( detská, ľudová, umelá..)

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

·       V hudobnom odbore ponúkame možnosť štúdia spevu a  hry na týchto hudobných nástrojoch: klavír, husle, violončelo, gitara, cimbal, bicie nástroje, plechové dychové nástroje a drevené dychové nástroje.

 

Výtvarný odbor:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

3. schopnosť koncentrácie na prácu

Na talentové skúšky si treba priniesť farebné pastelky a 3 domáce výtvarné práce.

·       Vo vyučovaní sú zastúpené hlavné predmety: kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti.

 

Tanečný odbor:

1. hudobné a pohybové schopnosti

2. telesnú spôsobilosť

3. rytmické cítenie

4. tanečnú pamäť

·       V tanečnom odbore sa vyučujú predmety: tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,  tanečná prax.

 

Literárno-dramatický odbor:

1. schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie

2. zmysel pre rytmus

3. prednes pripravenej básne alebo prózy

4. hlasové dispozície, čistota reči

·       Literárno-dramatický odbor má študijné zameranie Dramatické a slovesné oddelenie, v ktorom sa vyučujú predmety: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore.

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 13. 05. 2024 na www.zusstaratura.sk a v informačnej vitríne pri vstupe do školy. Ak sa rodič rozhodne pre akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa štúdia svojho dieťaťa, musí ju telefonicky alebo osobne nahlásiť vedeniu školy najneskôr do troch dní od zverejnenia výsledkov. V dňoch 13. mája a 14. mája 2024 je potrebné si vyzdvihnúť u zástupkyne školy rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium. V prípade, že si rodič v tomto termíne tlačivo neprevezme, nebude jeho dieťa zaradené do štúdia.

Neváhajte a príďte podporiť umelecké vzdelanie Vášho dieťaťa. Radi Vám poradíme pri rozhodovaní, ktorým umeleckým smerom viesť svoje dieťa.            

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte zástupkyňu školy na telefónnom čísle +421 905 524 948.

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist