Hudobný workshop -ako sme objavovali hudbu

  • 10. február 2019

Dňa 29.1.2019 Základná umelecká škola v Starej Turej privítala jednu z významných osobností slovenskej hudobnej pedagogiky PaeDr. Evu Čunderlíkovú PhD, ktorá  sa venuje  didaktike teórie hudby, hudobnej výchovy, pedagogickej praxi na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako aj kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov umeleckej výchovy a vzdelávania. Je tiež autorkou Učebných osnov hudobnej náuky v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy. V tento deň žiaci spolu s pedagógmi hudobného odboru absolvovali hudobné dielne, ktorých cieľom bolo vyvolať tvorivú aktivitu žiakov a ich radosť z objavovania hudobného krásna.

 Pani prof. Čunderlíková zapájala  predstavy a fantáziu žiakov, ktorých úlohou bolo sledovať obsah a identifikovať názov krátkych hudobných skladbičiek v preoblečení do  iných tónin. Spolu so žiakmi pomocou hudobných nástrojov vykresľovala prírodu okolo nás. Žiaci lúštili zaujímavé hudobné tajničky a ďalšie aktivity. Prínosom pre školu je i súbor odbornej literatúry a nahrávok, ktoré darovala p. Čunderlíková škole.

Naša Základná umelecká škola sa neustále snaží  poskytnúť žiakom ale i pedagógom  nové tvorivé podnety,  ktoré   ich posúvajú k umeleckému rozvoju. Navštevujú výučbové workshopy a semináre  na konzervatóriách . Tiež pozývame lektorov z rôznych odborov priamo do ZUŠ Stará Turá (napr. huslistku Kristínu Hlistovú, dirigenta Antona Popoviča,  filmového režiséra  a producenta Juraja Lehotského, tanečných lektorov – majstra sveta v tanci Nora Grofčíka,  Melániu Kasenčákovú, Vandu Gregorovú atď.).

 

Mgr. Monika Železníková