Hodnotenie žiakov a ukončenie stupňa vzdelávania

  • 15. máj 2020

V školskom roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne.

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru

známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.
 
 
Postup do vyššieho ročníka.
 
V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený stupňom prospechu neuspokojivý. Všetci žiaci okrem žiakov, ktorí končia prvú a druhú časť štúdia teda absolventov školy, budú z predmetov hodnotení známkou absolvoval.